Choď na obsah Choď na menu
 


Prvy vatikansky konicl 1870

Text je prevzaty.

 

Prvý vatikánsky koncil, 3. zasadnutie (1870)

 Vieroučný dekrét o katolíckej viere

  • V súvislosti s učením o Zjavení (porov. DS 3004n.) sa Vatikánsky koncil musel zaoberať aj otázkou odovzdávania Zjavenia. Pritom sa opieral o rozhodnutie Tridentského koncilu tak z hľadiska výkladu vzťahu medzi Tradíciou a Písmom, ako aj z hľadiska noriem pre výklad Písma.

2. hlava: Zjavenie

Tradícia a Písmo ako pramene viery

[...] Toto nadprirodzené Zjavenie podľa viery celej Cirkvi - a túto vieru vysvetlil posvätný Tridentský koncil - sa nachádza "v napísaných knihách a nenapísaných tradíciách, ktoré apoštoli dostali z úst Krista Pána, alebo boli skrze apoštolov vnuknutím Ducha Svätého akoby z ruky do ruky ďalej odovzdávané, a tak sa dostali až k nám" (porov. DS 1501). Celé tieto knihy Starého a Nového zákona so všetkými ich časťami, ako ich uvádza vieroučný dekrét toho istého koncilu a ako sa nachádzajú v starom latinskom vydaní Vulgáty, treba pokladať za posvätné a kanonické. (DS 3006)

Cirkev ich pokladá za posvätné a kanonické nie preto, že by boli zostavené ľudským úsilým a potom by boli dosiahli schválenie svojou vlastnou autoritou, a ani preto nie, že Zjavenie obsahujú bez omylu, ale preto, že boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého a ich autorom je Boh a ako také boli odovzdané Cirkvi. (DS 3006)

Cirkev ako vysvetľovateľka Svätého písma

Spásonosné vieroučné rozhodnutie Tridentského koncilu o vysvetľovaní Svätého písma, ktoré malo skrotiť ľahkomyseľných duchov, si niektorí ľudia vysvetľujú zle. Obnovujeme tento dekrét a vysvetľujeme jeho zmysel tak, že vo veciach viery a mravov, ktoré patria budovaniu kresťanského učenia, treba ako pravý prijať ten zmysel Svätého písma, ktorého sa pridržiavalo a pridržiava svätá matka Cirkev; jej totiž prislúcha vynášať úsudok o pravom zmysle a vysvetľovať posvätné Písma. A preto nik nesmie proti tomuto zmyslu alebo proti jednomyseľnému učeniu Otcov vysvetľovať Sväté písmo. (DS 3007)

3. hlava: Viera

Božie slovo v Tradícii a Písme

[...] S božskou a katolíckou vierou treba to všetko veriť, čo sa nachádza v napísanom alebo tradovanom Božom slove, a Cirkev to predkladá slávnostným rozhodnutím alebo obyčajným všeobecným hlásaním viery ako predmet zjavený od Boha. (DS 3011)

 4. Kánon k 2. hlave

Kto neuznáva všetky knihy Svätého písma so všetkými ich časťami, ako ich uvádza Tridentský koncil, za posvätné a kanonické, alebo kto popiera, že sú vnuknuté Bohom, nech je exkomunikovaný. (DS 3029)